Hva betyr det at dere benytter trevirke fra PEFC-sertifisert skogbruk?

PEFC er en internasjonal, non-profit organisasjon som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk. Den norske standarden baseres på internasjonale anerkjente kriterier, og sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart.

I Norge driver vi et bærekraftig skogbruk, og så og si all skogbruk i Norge er PEFC-sertifisert. Dette stiller strenge krav til måten skogen drives på. Blant annet betyr det at gjenplantingsprogrammer sørger for at ny skog vokser opp der den gamle sto, og at det biologiske mangfoldet ivaretas. For eksempel settes det igjen nøkkelbiotoper, kantsoner og livsløpstrær slik at artene skal ha tilstrekkelig med leveområder i landskapet over tid. I tillegg jobbes det med skogvern, slik at noen områder er helt skjermet mot hogstaktivitet for all fremtid.

Les mer på PEFC sine hjemmesider her.